klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest GKE Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Krakowska 125, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Elżbietę Gierakowską
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami administratora
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
  • podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem